สรุปย่อกฎหมายระหว่างประเทศ

ตุลาคม 30, 2007

สรุปย่อกฎหมายระหว่างประเทศ ของคุณ pangloverung@hotmail.com Read the rest of this entry »


เฉลยข้อสอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศภาคพิเศษ และ ซ่อม 2/48

ตุลาคม 30, 2007

เฉลยข้อสอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศภาคพิเศษ และ ซ่อม 2/48

จัดทำโดย ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล Read the rest of this entry »


ข้อสอบกฎหมายระหว่างประเทศ 1/50

ตุลาคม 30, 2007

ประเทศ ก.ทำสนธิสัญญา กับประเทศ ข. โดยที่ประเทศ ก.เป็นรัฐภาคี ทำอนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
ประเทศ ก.มีการนำเข้าสินค้าชนิดหนึ่ง ที่ขัดกม.ภายใน และอนุสัญญาดังกล่าว
ถามว่าสนธิสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้หรือไม่ ให้นำหลักมาตอบ Read the rest of this entry »


กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หน่วยเน้น หน่วยที่ 1, 7-11

เนื้อหาของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 วิธีพิจารณาความอาญา แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ Read the rest of this entry »


สรุปกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย
หน่วยเน้น หน่วยที่ 1,2,5,6,7,12,13
เนื้อหาของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ที่นำมาออกข้อสอบได้ มี 3 กลุ่มดังนี้ Read the rest of this entry »


สรุปกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หลักทั่วไปในการพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 มีเนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ (หน่วยเน้น หน่วยที่ 3,5,8,9,10,12) Read the rest of this entry »


สรุปกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
หน่วยเน้นกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน หน่วยที่ 3-7,9

เนื้อหาข้อสอบอัตนัยของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ Read the rest of this entry »