วิธีการส่งหมายเรียก

แนวทางศึกษา วิธีการส่งหมายเรียก ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
เอกสารหมายเลข 2
วิธีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย
เจ้าพนักงานศาลมีหน้าที่ส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย (ม.70 ว.1) โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
(1) วิธีการส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย
– ให้ส่งในเวลากลางวัน ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก (ม.74 (1))
– ให้ส่งแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของจำเลย (ม.74 (2))
– การส่งคำฟ้องให้ทนายความของจำเลย ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย (ม.75)
– การส่งคำฟ้องแล้วไม่พบตัวจำเลย ให้ส่งแก่บุคคลใดๆ ที่มีอายุเกิน 20 ปี ซึ่งอยู่หรือทำงาน
อยู่ในสถานที่นั้นๆ ก็ได้ (ม.76)
(2) กรณีการส่งหมายตามปกติ ……….ให้เจ้าพนักงานศาลจัดส่งคำฟ้องโดยเร็ว ทั้งนี้อาจให้ผู้ขอไปด้วยเพื่อชี้ตัวผู้รับก็ได้ (ม.73)
(3) กรณีการวางหมาย ………เมื่อได้มีการส่งหมายตามปกติแล้ว จำเลยไม่ยอมรับหมายโดยปราศจากเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ม.78 กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
– ให้เจ้าพนักงานศาลจัดส่งคำฟ้องนั้นอีกครั้งหนึ่ง
– ครั้งนี้ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในท้องที่นั้นหรือเจ้าพนักงานตำรวจไปเป็นพยานด้วย
– ถ้าจำเลยยังไม่ยอมรับอยู่อีก ก็ให้วางคำฟ้องไว้ ณ ที่นั้นเลย
(4) กรณีการปิดหมาย …………กรณีที่ได้ส่งหมายด้วยวิธีข้างต้นทั้งตามปกติและการวางหมายแล้วไม่ได้ผล ม.79 กำหนดแนวปฏิบัติโดยให้อำนาจศาลสั่งให้ดำเนินการด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดต่อไปนี้
– ปิดคำฟ้องไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของจำเลย
– มอบหมายคำฟ้องไว้แก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในท้องที่หรือเจ้าพนักงานตำรวจ เพื่อให้
ปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของจำเลย
– ลงโฆษณา
– วิธีการอื่นใดที่ศาลเห็นสมควร
(5) การส่งคำฟ้องให้แก่จำเลยซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ส่งคำฟ้องนั้นไปยังภูมิลำเนาหรือสำนักงานของจำเลยที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้น (ม.83 ทวิ)
(6) เจ้าพนักงานศาลส่งคำฟ้องได้หรือไม่ได้ก็ตาม ต้องรายงานต่อศาลทราบเสมอ (ม.80) และเป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทก์ที่จะต้องติดตามข่าว หากส่งไม่ได้ก็ต้องแถลงขอให้ศาลส่งใหม่
(7) กรณีที่มีจำเลยหลายคน ต้องส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเหล่านั้นทุกคน (ม.82)
 การส่งหมายเรียกพยานโดยคู่ความฝ่ายใดก็ตาม ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งคำฟ้อง คือส่งในเวลากลางวัน และที่ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของพยาน (ม.81)

****************

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: