วิ.อาญา

แนวทางศึกษา วิ.อาญา<3> (ขอบคุณผู้ที่เคยเอามาลงไว้ค่ะ)
ฏีกา มาตราสำคัญ 218 219 220
ม. 218 เรื่องแก้ไขมากหรือเล็กน้อย
ให้พิจารณาจากหลักที่ 1 ก่อนเสมอ
หลักที่ 1 ถ้า ศ ต้น และ ศ. อุทธรณ์ ใช้ดุลยพินิจ ในเรื่องการรอการลงโทษ ต่างกันสิ้นเชิง ถือว่า แก้มาก
หลักที่ 2 บทลงโทษ – โทษ ( ลงโทษเท่าใด )
ลงโทษ จ/ล ( ตามบทใด
ถ้าแก้ไขเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด—->แก้ไขน้อย
ถ้าแก้ไขสองส่วน—–> แก้ไขมาก

ม.219 หลัก
1. ศ.ต้น พิพากษา จำคุก ไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40000
2. ศ.อุท พิพากษา จำคุก ไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40000
ห้าม โจทก์/จำเลย ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ข้อยกเว้น ม.219
1. ศ. อุท แก้ไขมาก และ
2. ศ. อุท พิพากษาเพิ่มโทษจำเลย
ต้องเข้าทั้ง 1/2

ม.220
ศ.ต้น/ศ.อุท ยกฟ้อง —> ห้ามฎีกา 1 ห้ามทุกฝ่าย 2 ห้ามทุกกรณี ( ทั้งข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง )

อุทธรณ์
ข้อห้ามอุทธรณ์
1. ม.193 ทวิ
2. ม. 196
3. ม. 170
4. กรณีที่ กม.บัญญัติว่าคำสั่งศาลเป็นที่สุดหรือเด็ดขาด
ม.193 ท
หลัก 1. ห้ามอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อเท็จจริว และ
2. คดีที่ห้ามคือ คดีที่ กม.กำหนด อัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อยกเว้น
– มาตรา 193 ท (1) -(4) ( เฉพาะจำเลย ) —–> เนื่องจาก จ/ล ถูกพิพากษาว่ามีผิดทั้งสิ้น
* * * – มาตรา 193 ตรี —–> ใช้สิทธิได้ทั้ง โจทก์/จำเลย

ปัญหาข้อเท็จจริงมีลักษณะดังนี้
1. ปัญหาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในคดี หรือ
2.ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาล
ตัวอย่างเกียวกับการใช้ดุลพินิจของศาล
– ศ ลงโทษ หนัก-เบาแค่ไหน
– ศ จะลดโทษหรือไม่
– ศ . จะรอลงโทษหรือไม่
เป็นต้น

ปัญหาข้อกฎหมายมีดังนี้
-ปัญหาการตีความกฎหมาย
-ปัญหาการตีความคำพิพากษา ศาลฎีการวมทั้งคำคู่ความ
-การปรับหลัก กม กับข้อเท็จจริง

กรณ๊กรรมเดียวผิดหลายบท ดูบทหนัก
-ถ้าบทหนักห้าม ทุกบทก็ห้าม
-ถ้าบทหนักไม่ห้าม ทุกบทไม่ห้าม

ม. 193 ตรี
1. ผู้พิพากษาเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญ*** อันควรสู่ ศ.อุท และอนุญาตให้ อุท ( ต้องเข้าทั้ง 2 หลัก )
2. อัยการสูงสุดหรืออัยการที่ได้รับมอบหมายรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควรที่ ศ.อุท จะได้วินิจฉัย

*** 1. ที่นั่งพิจารณา
2. ลงชื่อในคำพิพากษา
3. ทำความเห็นแย้ง

คนใดคนหนึ่ง แม้จะย้ายไป ประจำที่ ศ.อื่นก็ขออนุญาตได้

ม.196 จะอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อ
1. มีคำพิพากษา/คำสั่ง ในประเด็นสำคัญแล้ว และ
2. มีการอุทธรณ์คำพิพากษา/คำสั่งด้วย
( ฝ่ายใดอุทธรณ์ไม่สำคัญ )

หลัก
การพิจารณาว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่ ดูที่ผลของคำสั่ง
– ถ้าสั่งแล้วคดีเสร็จไปทั้งเรื่อง ( ไม่ใช่ )
-ถ้าสั่งแล้วคดีไม่เสร็จ ( เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องใช้ ม.196 )

(โปรดใช้ดุลยพินิจในการอ่าน)

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: