สรุปกฎหมายพาณิชย์ 1

กฎหมายพาณิชย์ 1
หน่วยเน้น หน่วยที่ 2-3, 9-10, 12-13
เนื้อหาที่สามารถนำมาออกข้อสอบอัตนัย มี 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เรื่องซื้อขาย (หน่วยที่ 2-3)
เรื่องที่ 1 หลักทั่วไปของการซื้อขาย
1. มาตรา 454 คำมั่นจะซื้อหรือจะขาย
2. มาตรา 456 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อหรือจะขายทรัพย์สินตามมาตรา 456 วรรค 1 สำคัญมากๆๆๆๆๆๆๆ ต้องแยกให้ได้ว่าอย่างไรเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด อย่างไรเป็นสัญญาจะซื้อขาย ในวรรค 2 สัญญาจะซื้อขาย หรือคำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามมาตรา 456 วรรค 1 + ทรัพย์สินตามมาตรา 456 วรรค 3 (สังหาริมทรัพย์ราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป) ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ (ไม่ใช่แบบ) หรือวางมัดจำ หรือชำระหนี้บางส่วน จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้
3. มาตรา 458 เวลาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์
4. มาตรา 459 สัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไข กรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนจนกว่าการจะเป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว
5. มาตรา 460 การซื้อขายทรัพย์สินที่ไม่ได้กำหนดแน่นอน ดูเปรียบเทียบกับมาตรา 195 ด้วย

เรื่องที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ซื้อและผู้ขาย
1. มาตรา 465 ผู้ขายส่งมอบสังหาริมทรัพย์ไม่ถูกต้อง
2. มาตรา 466 ผู้ขายส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ไม่ถูกต้อง
3. มาตรา 467 ข้อรับผิดกรณีทรัพย์เกินหรือขาดตกบกพร่อง
4. มาตรา 468 การยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขาย ดูเรื่องหลักทั่วไปของสิทธิยึดหน่วงตามมาตรา 241 ด้วย
5. มาตรา 470 กรณีที่ผู้ซื้อต้องรับผิด
6. มาตรา 472 ความรับผิดของผู้ขายในกรณีทรัพย์สินที่ซื้อขายชำรุดบกพร่อง + มาตรา 473 ข้อยกเว้นที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการที่ทรัพย์สินชำรุดบกพร่อง + มาตรา 474 อายุความในการฟ้องคดี
7. มาตรา 475 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรอนสิทธิ + กรณีที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธิตามมาตรา 476 และมาตรา 482 + อายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการรอนสิทธิตามมาตรา 481
8. มาตรา 479 ทรัพย์สินหลุดจากผู้ซื้อเพราะเหตุแห่งการรอนสิทธิ และมาตรา 480 อสังหาริมทรัพย์ตกอยู่ในบังคับแห่งภาระจำยอม
9. มาตรา 483+484+485 ข้อสัญญาที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิด
10. มาตรา 488 ผู้ซื้อพบเห็นความชำรุดบกพร่อง ก็ชอบที่จะยึดหน่วงราคาไว้ได้
กลุ่มที่ 2 เช่าทรัพย์ (หน่วยที่ 9-10)
1. มาตรา 538 หลักฐานและแบบของสัญญาเช่า สำคัญมากๆๆๆๆๆๆๆๆ อย่าสับสนกับมาตรา 456 เด็ดขาด ตามมาตรา 538 ไม่มีคำว่าเป็นโมฆะ (อย่าไปสับสนกับเรื่องซื้อขายเด็ดขาด) ให้ดูไปถึงเรื่องสัญญาเช่าต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาด้วย ซึ่งไม่อยู่ในบังคับมาตรา 538
2. มาตรา 540 กำหนดเวลาเช่าอสังหาริมทรัพย์
3. มาตรา 542 การเรียกเอาสังหาริมทรัพย์อันเดียวกันโดยอาศัยมูลของสัญญาเช่าต่างราย + มาตรา 543 การเรียกเอาอสังหาริมทรัพย์อันเดียวกันโดยอาศัยมูลของสัญญาเช่าต่างราย
4. มาตรา 544 เรื่องการให้เช่าช่วง + ความรับผิดของผู้เช่าช่วงตามมาตรา 545 (เช่าช่วงโดยชอบ + เช่าช่วงโดยมิชอบ)
5. มาตรา 546 หน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ให้เช่า
6. มาตรา 547 หน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาทรัพย์สินของผู้ให้เช่า ยกเว้นเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยซึ่งผู้เช่าต้องเป็นผู้เสีย ดูด้วยว่าอย่างไรเป็นการบำรุงรักษาตามปกติ อย่างไรเป็นการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย
7. มาตรา 548 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินฝ่าฝืนมาตรา 546
8. มาตรา 550 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของผู้ให้เช่า
9. มาตรา 552 การใช้ทรัพย์สินของผู้เช่า + มาตรา 553 การสงวนทรัพย์สินที่เช่า และการทำการซ่อมแซมเล็กน้อย + ถ้าผู้เช่าฝ่าฝืนมาตรา 552, 553 ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ตามมาตรา 554
10. มาตรา 555 การเข้าตรวจดูทรัพย์สินโดยผู้ให้เช่า + มาตรา 556 กรณีมีเหตุต้องซ่อมแซมทรัพย์สินเร่งด่วน ผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าซ่อมแซม เว้นแต่การซ่อมแซมกินเวลานานจนไม่สามารถใช้ทรัพย์นั้นได้ ดังนี้ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้
11. มาตรา 557 กรณีที่ผู้เช่าต้องแจ้งเหตุแก่ผู้เช่าโดยพลัน มี 3 กรณี
12. มาตรา 558 การดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า
13. มาตรา 560 กรณีผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า
14. มาตรา 561 ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสภาพทรัพย์สินที่เช่า
15. มาตรา 562 ความรับผิดของผู้เช่าในความสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สิน
16. มาตรา 563 อายุความในการฟ้องผู้เช่า
17. มาตรา 564 กรณีสัญญาเช่าระงับ
18. มาตรา 566 กำหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏ ถึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าได้ ถ้าเป็นสัญญาเช่าที่มีกำหนดเวลา ไม่เป็นกรณีตามมาตรานี้
19. มาตรา 567 ทรัพย์สินที่ให้เช่าสูญหายไปทั้งหมด + มาตรา 568 ทรัพย์สินที่ให้เช่าสูญหายไปบางส่วน
20. มาตรา 569 ความระงับของสัญญาเช่าเพราะเหตุแห่งการโอนกรรมสิทธิ์
21. มาตรา 570 กรณีที่ถือว่าทำสัญญาเช่าใหม่โดยปริยาย

กลุ่มที่ 3 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน (หน่วยที่ 12-13)
เรื่องที่ 1 จ้างแรงงาน
1. มาตรา 575 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจ้างแรงงาน
2. มาตรา 577 นายจ้างโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอก ต้องมีความยินยอมพร้อมใจ
3. มาตรา 579 ลูกจ้างขาดงานโดยมีเหตุอันสมควร นายจ้างไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้
4. มาตรา 581 กรณีที่ถือว่าทำสัญญาจ้างใหม่โดยปริยาย
5. มาตรา 582 กรณีการเลิกจ้างโดยการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำความเข้าใจเรื่องการนับระยะเวลาให้ดีด้วยว่าเมื่อไรจึงจะบอกเลิกจ้าง และการเลิกจ้างจะมีผลเมื่อใด
6. มาตรา 583 เหตุแห่งการเลิกจ้างโดยนายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน มีอยู่ 5 เหตุ ดูฎีกาด้วย
7. มาตรา 585 ใบสำคัญแสดงการผ่านงาน
8. มาตรา 586 กรณีนายจ้างต้องจ่ายเงินค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้าง

เรื่องที่ 2 จ้างทำของ
1. มาตรา 587 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจ้างทำของ
2. มาตรา 591 ความชำรุดบกพร่อง ความชักช้าเกิดขึ้นเพราะสภาพสัมภาระของผู้ว่าจ้าง
3. มาตรา 593 ผู้รับจ้างไม่เริ่มกระทำการ หรือกระทำการชักช้า
4. มาตรา 603 การที่จ้างพังทลายหรือบุบสลายก่อนส่งมอบและผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ + มาตรา 604 ที่จ้างพังทลายหรือบุบสลายก่อนส่งมอบและผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ
5. มาตรา 605 สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้าง
6. มาตรา 607 ผู้รับจ้างช่วง

ข้อแนะนำในการศึกษาและการตอบข้อสอบอัตนัยกฎหมายพาณิชย์ 1
1. วิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ไม่ใช่วิชาที่ยากต่อการทำความเข้าใจ ขอให้ทบทวนหลักเบื้องต้นในกฎหมายแพ่ง 1 กฎหมายแพ่ง 2 และกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินให้ดี เพราะต้องนำมาใช้มาก
2. ข้อสอบอัตนัยมี 3 ข้อ ข้อแรกเป็นเรื่องซื้อขาย แต่มีบางปีออกเรื่องสัญญาแลกเปลี่ยนซึ่งโดยทั่วไปก็ใช้บทบัญญัติในเรื่องซื้อขายนั่นเอง (มาตรา 519) ข้อสองส่วนใหญ่เป็นเรื่องเช่าทรัพย์ มีบ้างบางปีที่ออกเรื่องเช่าซื้อ ข้อสามเป็นเรื่องจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ซึ่งมีความใกล้เคียงกันมาก หลายครั้งที่ข้อสอบถามว่าสัญญาตามปัญหาเป็นสัญญาอะไร
3. ใกล้สอบพยายามทบทวนตัวบท และเทปเสียงที่ทาง มสธ. ส่งไปให้
4. สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อ นบท. สัญญารับขนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นพื้นความรู้ในการเข้าใจกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับ พรบ. รับขนของทางทะเล พศ. 2534 จึงควรทำความเข้าใจอย่างดีด้วย

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: