แนวข้อสอบเก่า กฎหมายมหาชน

แนวข้อสอบเก่า กฎหมายมหาชน (ขอบคุณ คุณพิษณุโลก (222.123.175.74) วันที่ 11/8/2550 8:41:46) 
ข้อสอบเก่ากฎหมายมหาชน

1.อัลเบียนมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนากฎหมายมหาชนอย่างไร
คำตอบ เป็นผู้อธิบายลักษณะความแตกต่างระหว่างกฏหมายเอกชนกับกฏหมายมหาชนไว้อย่างชัดเจน
2.กฏหมายมหาชนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในยุคคลาสสิคและเสื่อมลงเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าจักรพรรดิจัสติเนียนต่อมากฏหมายมหาชนกลับไปเจริญรุ่งเรืองมากในฝรั่งเศสเนื่องมาจากสาเหตุใด
คำตอบ อิทธิพลของกฎหมายโรมันแพร่หลายเข้าไปในการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย
3.เพราะเหตุใดประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์จึงพัฒนากฏหมายมหาชนให้ก้าวหน้าไปช้ากว่าที่ควร
คำตอบ ไดชีย์นักปราชญ์ชาวอังกฤษได้วิจารณ์โจมตีการแบ่งสาขากฏหมายในฝรั่งเศสและคัดค้านการจัดตั้งศาลปกครองในอังกฤษอย่างรุนแรง
4.การพัฒนากฏหมายมหาชนของไทยก้าวหน้าไปช้ากว่าประเทศอื่นเนื่องมาจากสาเหตุใด
คำตอบ อิทธิของกฎหมายคอมมอนลอว์ที่นักกฎหมายไทยได้ศึกษามา ทำให้ไม่เห็นความจำเป็นของการแบ่ง แยกกฎหมาย
5.กฎหมายมหาชนมีลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัดคือ
คำตอบ มีบทบัญญัติที่เคร่งครัดเป็นการบังคับจะหลีกเลี่ยงหรือยกเว้นได้ยากหรือยกเว้นไม่ได้เลย
6.กฏหมายใดมีลักษณะเป็นกฏหมายมหาชนโดยแท้ตามความหมายที่ถือกันมาแต่ดั้งเดิม
คำตอบ กฎหมายมหาชน
7.แหล่งใดที่ไม่ใช่บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
คำตอบ ทฤษฎีการเมือง ( แหล่งที่เป็นบ่อเกิด ได้แก่ กฎหมายลายลักษณ์อักษร จารีตประเพณี คำพิพากษาของศาล หลักกฎหมายทั่วไป)
8.กฎหมายมหาชนแตกต่างกับกฎหมายเอกชนอย่างไร
คำตอบ ยึดถือหลักที่ว่ารัฐมีฐานะสูงกว่าเอกชนเพราะรัฐเป็นที่รวมของเอกชน
9.นักปรัชญามีบทบาทต่อการพัฒนากฎหมายมหาชนอย่างไร
คำตอบ กฎหมายมหาชนไม่ได้เกิดจากตัวบทกฎหมายใดโดยเฉพาะ
หากแต่พัฒนาไปตามความคิดของนักปรัชญากฎหมายในแต่ละสมัย
10.” เมื่อใดที่อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารรวมอยู่ที่คนคนเดียวหรือองค์กรหรือเจ้าหน้าทีเดียว อิสรภาพย่อมไม่อาจมีได้เพราะจะเกิดความหวาดกลัว เนื่องจากกษัตริย์หรือสภาเดียวนั้นอาจออกกฏหมายมากดขี่ข่มเหงราษฎรได้ “
แนวคิดนี้เป็นของใคร
คำตอบ มองเตสกิเออ
11.อริสโตเติ้ลได้สร้างปรัชญาว่าด้วยกำเนิดของรัฐจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันถือว่ารัฐเกิดจากแหล่งใด
คำตอบ วิวัฒนาการทางการเมืองของมนุษย์
12.คำที่มีความหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรมมีความผูกพันกันทางสายโลหิต เผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนการมีประสบการณ์ร่วมกันทางประวัติศาสตร์หรือมีวิวัฒนาการทางการเมืองร่วมกัน คือ
คำตอบ ชาติ
13.การดำรงอยู่หรือสิ้นไปของรัฐขึ้นอยู่กับสิ่งใด
คำตอบ อำนาจอธิปไตย
14.ความหมายของ นิติรัฐคือ อะไร
คำตอบ รัฐที่ยอมเคารพกฎหมายและถือว่ากฎหมายมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
15.แม้ว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไทยจะไม่กำหนดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ใดแต่ก็เข้าใจกันดีว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพระาเหตุใด
คำตอบ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
16.ในปัจจุบันการแบ่งแยกอำนาจไม่มีลักษณะเด็ดขาดในทางปฏิบัติแต่ได้ยึดถือหลักการอย่างไร
คำตอบ การแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นส่วนๆเพื่อใช้ในการปกครอง
17.กฏหมายที่กำหนดกฏเกณฑ์ในการปกครองประเทศและการใช้อำนาจอธิปไตยเรียกชื่ออย่างไร
คำตอบ รัฐธรรมนูญ
18.รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เป็นแม่แบบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยซึ่งประเทศประชาธิปไตยถือเป็นตัวอย่างในการร่างรัฐธรรมนูญได้แก่รัฐธรรมนูญของประเทศอะไร
คำตอบ สหรัฐอเมริกา
19.ประเทศทั้งหลายจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองประเทศเนื่องจากสาเหตุใด
คำตอบ การเป็นที่ยอมรับในสังคมนานาชาติ
20.ข้อความที่ว่า คณะปฏิวัติจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยสมัยปัจจุบันนั้นถูกต้องหรือไม่
คำตอบ ไม่ถูกต้อง
21.รัฐธรรมนูญชั่วคราวมักมีชื่อเรียกอย่างไร
คำตอบ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
22.ข้อความที่นำหน้าบทบัญญัติมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญเรียกชื่อว่าอะไร
คำตอบ คำปรารภ
23.ประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวได้แก่
คำตอบ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์
24.การสืบราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายใด
คำตอบ รัฐธรรมนูญและกฎมณเฑียรบาล
25.การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีกำเนิดในนครรัฐเอเธนส์แห่งกรีกโบราณแต่ได้ขยายทั่วไปต่อมาในศตวรรษที่14
ได้ไปเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกในอังกฤษ เนื่องมาจากสาเหตุใด
คำตอบ พวกขุนนางเจ้าของที่ดินต้องการมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างรวดเร็ว
26.ความหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
คำตอบ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตยและมีสิทธิเสรีภาพโดยอาศัยหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักความถูกต้องแห่งกฏหมาย
27.การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและการเลือกตั้งแบบรวมเขตสำหรับประชาชนในเขตจังหวัดหนึ่งมีความแตกต่างกันมากที่สุดในเรื่องใด
คำตอบ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีได้สำหรับในจังหวัด
28.ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของรูปแบบรัฐบาลในระบอบประธานาธิบดีได้แก่
คำตอบ ประชาชนมีสิทธิถอดถอนรัฐบาลได้
29. ระบอบปกครองแบบเผด็จการหมายความอย่างไร
คำตอบ ระบอบการปกครองที่อำนาจการปกครองของรัฐบาลมิได้มาจากการเลือกตั้ง
30.การกำหนดโครงสร้างในการผลิตอันเป็นพื้นฐานทางสังคมนิยมให้เครื่องมือในการผลิตเป็นของส่วนรวมเป็นระบอบการปกครองใด
31.ฝ่ายบริหารจะทำให้ประชาชนยอมรับระบบการปกครองแบบเผด็จการได้ด้วยวิธีการใด
คำตอบ การให้อำนาจเด็ดขาดแก่ตำรวจลับในการจับกุมคุมขังและการทรมาน ตลอดจนการประหารชีวิต
32.รัฐธรรมนูญของประเทศเผด็จการสังคมนิยมมีลักษณะสำคัญอย่างไร
คำตอบ การรวมอำนาจการปกครองไว้ที่ศูนย์กลาง
33.ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดขององค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
คำตอบ วิวัฒนาการการปกครองของประเทศอังกฤษ
34.ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยมีความใกล้เคียงกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของประเทศใดมากที่สุด
คำตอบ แคนาดา
35.ระบบสองสภามักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีการปกครองรูปแบบใด
คำตอบ การปกครองแบบรัฐเดี่ยวและการปกครองแบบสหพันธ์ทั้งสองแบบ
36.รัฐสภาประกอบด้วยองค์กรใดบ้าง
คำตอบ มวลสมาชิกของรัฐสภาซึ่งมีที่มาแตกต่างกันประกอบกันเป็นรัฐสภา
37.รัฐสภามีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฎหมายในกรณีใด
คำตอบ การตราพระราชบัญญัติ การพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนด และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
38.รัฐสภามีอำนาจควบคุมองค์กรบริหารด้วยวิธีการอย่างไร
คำตอบ การตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเสนอขอเปิดปภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรายตัว
39.การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตตามหลักสากลหมายถึง
คำตอบ การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเขตย่อยๆทั่วประเทศแต่ละเขตมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เพียงคนเดียว
40.พรรคการเมืองในรัฐสภามีบทบาทอย่างไร
คำตอบ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านรัฐบาล
41.ประเทศไทยในทวีปอาฟริกาประเทศหนึ่งได้รับเอกราชใหม่ต้องการร่างรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยโดยไม่ต้องการความสัมพันธ์กับประเทศผู้ปกครองเดิมแต่ก่อนที่จะได้รับเอกราชประเทศผู้ปกครองเดิมได้ส่งคนของตนไปเป็นผู้สำเร็จราชการและขณะนั้นมีผู้นำประชาชนสามคนซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนในประเทศนี้ดังนั้นในร่างรัฐธรรมนูญควรกำหนดให้ใครเป็นประมุขของประเทศ
คำตอบ ประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีวาระแห่งการดำรงค์ตำแหน่งคราวละ 4 ปี
42.ในการบริหารประเทศคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศอย่างไร
คำตอบ ดำเนินการบริหารประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาในงวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
43.ข้อใดเป็นลักษณะของนโยบายที่องค์กรบริหารต้องแถลงต่อรัฐสภาในการบริหารประเทศ
คำตอบ นโยบายการบริหารต้องกำหนดให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งโดยทั่วไปจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
44.คณะรัฐมนตรีมีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามให้ตัดความสัมพันธไมตรีกับประเทศหนึ่งรัฐมนตรีฝ่ายที่คัดค้านมติดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นเป็นเชิงโต้แย้งทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือแม้แต่ภายนอกที่ประชุมภายหลังมติดังกล่าวของคณะรัฐมนตรีไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภาดังนี้ตามหลักทั่วไปแห่งรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ คณะรัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะเพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
45.ในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดีที่องค์กรนิติบัญญัติไม่สามารถถอดถอนประธานาธิบดีได้ดังนั้นในการควบคุมอำนาจฝ่ายบริหารองค์กรนิติบัญญัติจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร
คำตอบ ควบคุมการบริหารงานขององค์กรบริหารโดยการพิจารณาควบคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ
46.รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติสามารถออกกฏกระทรวงเพื่อให้มีการดำเนินการตามพรบ.ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีอำนาจออกกฎกระทรวงในลักษณะใด
คำตอบ ใช้บังคับได้ทั่วประเทศเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
47.การที่ประเทศต่างๆยอมให้องค์กรบริหารมีอำนาจใช้อำนาจตุลาการในบางกรณีเนื่องจากสาเหตุใด
คำตอบ เพื่อแบ่งเบาภาระขององค์กรตุลาการและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารประเทศ
48.ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ก่อกวนความสงบเรียบร้อยภายในประเทศหรือภาวะฉุกเฉินรัฐธรรมนูญไทยให้อำนาจแก่องค์กรบริหารอย่างไร
คำตอบ ประกาศใช้กฏอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อำนาจตามกฏอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ
49.องค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการในปัจจุบันคือ
คำตอบ ศาล
50.กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งในรัชสมัยใด
คำตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
51.ศาลคดีเด็กและเยาวชนเป็นศาลพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
คำตอบ พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
52.ศาลอุทธรณืที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นตันในปัจจุบันมีกี่ศาล
คำตอบ 1 ศาล
53.การสรรหาและแต่งตั้งผู้พิพากษาตุลาการดำเนินการโดยวิธีใด
คำตอบ วิธีการผสมคือ คัดเลือกและแต่งตั้ง
54.ตุลาการศาลทหารแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
คำตอบ ตุลาการพระธรรมนูญกับตุลาการศาลทหาร
55.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานของกระทรวงในด้าน
คำตอบ งานธุรการของศาล
56.กรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการตุลาการคือ
คำตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
57. สิทธิทางกฎหมายมีความหมายอย่างไร
คำตอบ วิถีทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมในกรณีใดว่าควรจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้
58.นักคิดในทางการเมืองที่เสนอแนวคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติมีความมุ่งหมายที่สำคัญอย่างใด
คำตอบ มุ่งหมายให้เป็นหลักการสำคัญในการจำกัดอำนาจของผู้มีอำนาจปกครอง
59.สมมุติว่าในประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงมากรัฐบาลจึงเสนอร่างกฏหมายฉบับหนึ่งต่อสภานิติบัญญัติเพื่อควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากร กฎหมายดังกล่าวนี้มีหลักการสำคัญหลักการหนึ่งเกี่ยวกับการกำหนดห้ามประชาชนชาวไทยทำการสมรสก่อนอายุครบ 40 ปีบริบูรณ์ หากชายหญิงคู่ใดลักลอบได้เสียก่อนวัยที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว
ชายหญิงคู่นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญา ร่างกกหมายนี้เป็นร่างกฏหมายที่มีหลักการไม่สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องใด
คำตอบ แนวความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติ
60.ข้อใดเป็นสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง
คำตอบ สิทธิที่จะไม่ถูกลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่ำช้า
61.แนวความคิดในทางการเมืองเรื่องสัญญาประชาคมที่สนับสนุนแนวความคิดในเรื่องสิทะเสรีภาพของประชาชนได้แก่
แนวความคิดของนักคิดในทางการเมืองท่านใด
คำตอบ จอห์น ล็อค
62.เมื่อประชาฃนแต่ละคนมีส่วนสร้างเจตจำนงค์ร่วมกันการเคารพเชื่อฟังเจตจำนงค์ร่วมกันจึงเท่ากับการเคารพเชื่อฟังตนเองเมื่อเขาไม่ต้องเคารพเชื่อฟังผู้อื่นเขาจึงยังคงมีความเป็นอิสระเสรี
แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดของนักคิดในทางการเมืองท่านใด
คำตอบ ฌอง ฌาลส์ รุสโซ
63.สิทธิที่จะเดินทางออกนอกประเทศรวมทั้งประเทศของตนเองและเดินทางกลับประเทศของตนเองจัดอยู่ในสิทธิประเภทใด
คำตอบ สิทธิทางแพ่ง
64.ข้อใดถือเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคม
คำตอบ สิทธิที่จะรับการศึกษา
65.การใช้อำนาจนิติบัญญัติถูกจำกัดโดยหลักการใด
คำตอบ หลักแห่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ
66.การใช้อำนาจนิติบัญญัติมีขอบเขตเพียงใด
คำตอบ หลักพื้นฐานของการปกครองและการพิทักษ์สิทธิพื้นฐานของประชาชน
67.องค์กรนิติบัญญัติควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติที่จะป้องกันมิให้กฏหมายขัดกับรัฐธรรมนูญได้อย่างไร
คำตอบ ยับยั้งการประกาศการใช้กฎหมายตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
68.องค์กรพิเศษที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐมีลักษณะสำคัญอย่างไร
คำตอบ มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐ
69.การวินิจฉัยว่ากฎหมายฉบับใดขัดกับรัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด
คำตอบ มีผลของการวินิจฉัยไม่แน่นอนและเป็นไปตามแนวคิดของนักกฏหมายในแต่ละประเทศ
70.ข้อใดเป็นลักษณะของระบบการกระจายอำนาจการทบทวนทางกฏหมายสำหรับกรณีที่กฏหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือกฏหมายอื่น
คำตอบ การวินิจฉัยโดยองค์กรตุลาการโดยมีการฟ้องและการพิจารณาเช่นคดีทั่วไป
71.การให้มีกฎหมายลำดับรองมีเหตุผลอย่างไร
คำตอบ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงของสังคม
72.เพราะเหตุผลใดจึงต้องมอบอำนาจให้ออกกฏหมายลำดับรองแก่หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสายงานการบังคับบัญชา
คำตอบ รัฐสภาสามารถดำเนินการให้รัฐบาลรับผิดชอบได้โดยตรง
73.การศึกษากฎหมายปกครองในประเทศไทยพัฒนาไปได้ช้าเพราะเหตุใด
คำตอบ นักกฏหมายไทยส่วนใหญ่มุ่งสนใจไปที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอรรถคดีในศาล
74.องค์กรใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารตามหลักกฎหมายปกครอง
คำตอบ รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประจำอยู่ตามส่วนราชการ
75.ฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ในการบริหารของรัฐเพียงใด
คำตอบ ฝ่ายปกครองสามารถบังคับให้การเป็นไปตามกฏหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอต่อศาลยุติธรรม
76.ข้อใดเป็นความหมายของกฎหมายปกครอง
คำตอบ กฏหมายปกครองเป็นกฏหมายสาขามหาชนที่วางหลักการจัดระเบียบและวิธีการดำเนินงานสาธารณะของฝ่ายปกครองและวางหลักความเกี่ยวพันระหว่างองค์การฝ่ายปกครองด้วยกันเองและระหว่างฝ่ายปกครองกับประชาชน
77.เพราะเหตุใดจึงมีความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง
คำตอบ เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายปกครองใช้อำนาจของตนจนเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
78.การควบคุมฝ่ายปกครองโดยฝ่ายนิติบัญญัติในประเทศไทยกระทำโดยวิธีใด
คำตอบ การตั้งกระทู้ถามหรือยื่นญัตติ
ขอยื่นอภิปรายทั่วไปในรัฐสภาตามนัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
79.การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติกระทำโดยวิธีการใด
คำตอบ เอกชนผู้ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องฝ่ายปกครองต่อศาลยุติธรรมเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาได้
80.ปัจจุบันสิทธิของเอกชนที่จะฟ้องฝ่ายปกครองให้รับผิดเป็นไปตามบทบัญญัติของกฏหมายใด
คำตอบ ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
81.การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีความหมายที่ถูกต้องอย่างไร
คำตอบ ข้อตกลงร่วมกันของทางราชการในการกำหนดการแบ่งหน่วยงานของรัฐเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่และการกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
82.ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน
คำตอบ การให้บริการแก่ประชาชนเพื่อความผาสุกในชีวิตประจำวันโดยไม่หวังผลกำไร
83.ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 เป็นกฎหมายลักษณะใด
คำตอบ กฎหมายที่ใช้เป็นพื้นฐานของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
84.ในสมัยกรุงศรีอยุธยาประเทศไทยจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นอินในรูปแบบใด
คำตอบ แบ่งการบริหารราชการออกเป็นจตุสดมภ์กล่าวคือ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา
85.ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
คำตอบ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้การควบคุมของระเบียบบริหารราชการส่วนกลางในด้านการบริหารงบประมาณ
86.การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้กรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่นเดียวกับกระทรวง โดยมีอิสระในการบริหารงาน
ทำให้กรมบางมีบทบาทในการบริหารกว้างขวางทั่วประเทศ ส่วนราชการที่เป็นกรมต้องปฏิบัติอย่างไร
คำตอบ ต้องได้มีการกำหนดบทบาทไว้แน่นอนและจัดลำดับความสัมพันธ์กับกระทรวงให้สอดคล้องกัน
87.ในกรณีที่ไม่มีผู้มีอำนาจในการบริหารราชการหรือผู้มีอำนาจราชการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ข้าราชการตำแหน่งใดที่ไม่สามารถได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนได้
คำตอบ หัวหน้าหน่วย
88.ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 218 ได้กำหนดให้มีระบบการรักษาราชการและระบบการปฏิบัติราชการแทนโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร
คำตอบ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยมีลักษณะต่อเนื่องไม่ขาดตอน
89.ความหมายของ บริการสาธารณะ หมายถึง
คำตอบ กิจการที่ฝ่ายปกครองจัดทำหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
90.ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของบริการสาธารณะ
คำตอบ ประชาชนไม่ต้องเสียค่าตอบแทนโดยตรง
91. ราชการที่จัดทำบริการสาธารณะต้องคำนึงถึง
คำตอบ ความต้องการของประชาชน
92.ข้อใดเป็นสิทธิและหน้าที่ของเอกชนที่ได้รับสัมปทานบริการสาธารณะ
คำตอบ ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะโดยสม่ำเสมอ
93.ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จัดทำบริการสาธารณะ
คำตอบ ออกคำสั่งบังคับฝ่ายเดียว
94.สัมปทานบริการสาธารณะมีการสิ้นสุดเมื่อใด
คำตอบ สิ้นอายุสัมปทาน
95.คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมการจัดทำบริการสาธารณะควบคุมในด้าน
คำตอบ ควบคุมดูแลการบริหารงาน
96.การพัฒนากำลังคนในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด
คำตอบ ฉบับที่ 4 (2520-2524)
97.ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึงบุคคลประเภทใด
คำตอบ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
98.ตามหลักของการบริหารงานบุคคลระบบคุณธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางเศรษฐกิจมีลักษณะสำคัญ
อย่างไร
คำตอบ รัฐกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาหลักความเสมอภาคหน้าที่ความรับผิดชอบและความยากง่ายของงานสำหรับตำแหน่ง
99.มีคำกล่าวว่า การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการที่ดีนั้น ต้องดำเนินการตามหลักพื้นฐานแห่งระบบคุณธรรมหมายความว่าอย่างไร
คำตอบ การสรรหาบุคคลโดยการให้ความเสมอภาคในโอกาสด้วยการสอบ
100.การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐตามระบบการสรรหาแบบตะวันออกมีลักษณะอย่างไร
คำตอบ การสรรหาบุคคลมักจะกระทำเฉพาะตำแหน่งระดับต่ำ ส่วนตำแหน่งระดับสูงจะใช้วิธีคัดเลือก
101.การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระบบคุณธรรมต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
102.ปัญหาของการบรรจุและแต่งตั้งที่มีผลทำให้การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐหย่อนประสิทธิภาพคืออะไร
คำตอบ การไม่เข้าใจสาระสำคัญแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
103.การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไร
คำตอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและมีทัศนคติที่ดีต่อทางราชการ
104.กล่าวกันว่า การรักษาวินัยข้าราชการที่ดีต้องดำเนินการในทางเสริมสร้างให้ข้าราชการประพฤติตามวันัยโดยสมัครใจ
แต่ถ้าวิธีดำเนินการเช่นนี้ไม่เป็นผลก็จำเป็นต้องใช้วิธีการปราบปรามลงโทษ
ฉะนั้นจะต้องดำเนินการในทางปราบปรามอย่างไร จึงจะให้ผลดีในการรักษาวินัย
คำตอบ ดำเนิน การปราบปรามลงโทษด้วยความฉับพลันยุติธรรมและเป็นธรรม
105.การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่มีวัตถูประสงค์อย่างไร
คำตอบ เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารงานของรัฐกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะ
106.แหล่งใดเป็นที่มาของแนวความคิดของการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำตอบ ความไม่เป็นธรรมที่ประชาชนได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
107.การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยกฎหมายไม่ได้ผลสมบูรณ์
เนื่องจากสาเหตุใด
คำตอบ บทบัญญัติของกฏหมายที่ใช้ในการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐสอดคล้องและรับกันดีแต่การดำเนินการในทางควบคุมนั้นมีขั้นตอนมากมายและซับซ้อนยากแก่การปฏิบัติ
108.ในประเทศฝรั่งเศสมีหน่วยงานของรัฐเรียกชื่อว่า “ กองเซย เดคาค์” สังกัดอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
คำตอบ ให้คำปรึกษาทางกกหมายและพิจารณาคดีปกครอง
109.ข้อใดไม่ใช่มาตราการที่ช่วยเสริมให้การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐสัมฤทธิผล
คำตอบ การให้คำปรึกษาโดยตรงแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรการบริการงานบุคคลต่างๆ
110.การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยฝ่ายนิติบัญญัติมีวิธีการอย่างไร
คำตอบ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลหรือยื่นสู้คดีขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรัฐมนตรีแต่ละคนเป็นรายตัว
111.กลุ่มผลประโยชน์ควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยวิธีการอย่างไร
คำตอบ การแสดงพลังเพื่อบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่ม
112.พรรคการเมืองสามารถควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทางอ้อมอย่างไร
คำตอบ การแถลงต่อประชาชนถึงความล้มเหลวของฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาอันจะมีผลถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป
113.ข้อใดเป็นความหมายของศาลปกครอง
คำตอบ องค์กรบริหารที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาปัญหาในทางปกครองและควบคุมฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่
114.การตั้งศาลปกครองมีความจำเป็นที่แท้จริงจากอย่างไร
คำตอบ ความขัดแย้งระหว่างประชาชนประชาชนกับหน่วยงานของรัฐมีลักษณะพิเศษแตกต่างกับคดีทั่วไปควรต้องให้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ทางการบริหารและการปกครอง
115.บ่อเกิดของแนวความคิดในการจัดตั้งศาลปกครองเนื่องมาจากหลักการใด
คำตอบ หลักการรักษาดุลอำนาจการใช้อำนาจอธิปไตย
116.ระบบศาลเดี่ยวมีลักษณะอย่างไร
คำตอบ ศาลทั้งหลายจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของศาลยุติธรรมสูงสุด
117.ศาลปกครอง ของประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะอย่างไร
คำตอบ เป็นศาลที่แยกเป็นอิสระเด็ดขาดจากศาลยุติธรรม มีศาลสูงสุดในสายงานของตัวเองที่ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบตรวจสอบคำพิพากษา
118.การสรรหาเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในศาลปกครองที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบดำเนินการอย่างไร
คำตอบ การสรรหาจากสถาบันการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติฝ่ายปกครอง
119.การพิจารณาคดีของศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนที่มีลักษณะแตกต่างจากระบบกล่าวหาอย่างไร
คำตอบ ศาลเท่านั้นจะเป็นผู้ดำเนินการพิสูจน์พยานหลักฐานที่คู่กรณีนำเสนอต่อศาลและตลอดจนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
120.การจัดตั้ง ศาลปกครองมีผลเสียต่อการบริหารราชการอย่างไร
คำตอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความมั่นใจและลังเลในการปฏิบัติหน้าที่เพราะรู้ตัวว่ามีบุคคลอื่นคอยจ้องมองการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: