สรุปกฎหมายพาณิชย์ 2

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายพาณิชย์ 2
หน่วยเน้น หน่วยที่ 3, 7-8, 11, 12, 15

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบอัตนัย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม Read the rest of this entry »

Advertisements

กฎหมายลักษณะยืม

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา กฎหมายลักษณะยืม ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
กฎหมายลักษณะยืม
สัญญายืม มีลักษณะทั่วไปที่สำคัญดังนี้ Read the rest of this entry »


กฎหมายลักษณะตัวแทน

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา กฎหมายลักษณะตัวแทน ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
กฎหมายลักษณะตัวแทน

แนวคิดในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะตัวแทนนั้น ให้คิดเป็นระบบเป็นขั้นตอน ดังนี้ Read the rest of this entry »


กฎหมายลักษณะฝากทรัย์

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์

กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ มีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 เรื่องหลักๆ คือ Read the rest of this entry »


กฎหมายลักษณะประกันภัย

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา กฎหมายลักษณะประกันภัย ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
ก. บททั่วไป
1. ประกันภัยคืออะไร ?
มาตรา 861 ได้วางหลักไว้ว่า “สัญญาประกันภัย คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้สินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง ในกรณีมีวินาศภัยเกิดขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นตกลงจะส่งเงินเบี้ยประกันภัย”
โดยนัยของมาตรา 861 สามารถแยกหลักกฎหมายออกเป็น 2 หลักมาตรา ดังนี้ Read the rest of this entry »