สรุปกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หลักทั่วไปในการพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 มีเนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ (หน่วยเน้น หน่วยที่ 3,5,8,9,10,12) Read the rest of this entry »

Advertisements

กระบวนพิจารณาคดีทางแพ่ง

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา กระบวนพิจารณาคดีทางแพ่ง ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
กระบวนพิจารณาคดีทางแพ่ง
กระบวนพิจารณา หมายถึง การกระทำใดๆ อันเกี่ยวด้วยคดี ตาม ปวพ. ม.1 (7) อาจเป็นการกระทำของคู่ความ เช่น Read the rest of this entry »


พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มีสาระสำคัญบางประการ ดังนี้ Read the rest of this entry »


เขตอำนาจของศาลแพ่ง

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา เขตอำนาจของศาลแพ่ง ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
เอกสารหมายเลข 1
เขตอำนาจของศาลแพ่ง
การกำหนดว่า ศาลใดจะมีอำนาจรับคำฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ต้องอยู่ภายใต้หลักการ 2 ประการ คือ Read the rest of this entry »


วิธีการส่งหมายเรียก

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา วิธีการส่งหมายเรียก ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
เอกสารหมายเลข 2
วิธีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย
เจ้าพนักงานศาลมีหน้าที่ส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย (ม.70 ว.1) โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ Read the rest of this entry »


ค่าฤชาธรรมเนียม

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา ค่าฤชาธรรมเนียม ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
เอกสารหมายเลข 4

ค่าฤชาธรรมเนียม
1. การดำเนินคดีแพ่งนั้น กฎหมายกำหนดให้คู่ความต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลต่างๆ ซึ่งมีคำอยู่ 2 คำที่ต้องทำความเข้าใจ คือ Read the rest of this entry »


แนวทางศึกษา การชี้สองสถานและการนัดสืบพยาน

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา การชี้สองสถานและการนัดสืบพยาน ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่นิติเขียวทองค่ะ)
เอกสารหมายเลข 7
การชี้สองสถานและการนัดสืบพยาน
ในกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพื่อความสะดวกในการดำเนินคดี เมื่อศาลได้อ่านสำนวนคำฟ้องของโจทก์ และสำนวนคำให้การของจำเลยแล้ว ศาลจะมีแนวพิจารณา 2 ทาง คือ Read the rest of this entry »